☰ Menu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Czwartek 26.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP PWSZ Koszalin.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
  • Część plików to skany dokumentów w formacie PDF lub pliki przygotowane na podstawie dokumentów word, w których może nie być dobrze zaznaczonej logicznej struktury. W miarę możliwości będzie to poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Halina Grobelna, email: pwsz-koszalin@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 342 67 66.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą schody wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna na parterze budynku. Biblioteka położona jest na parterze Uczelni umożliwiająca dostęp dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Uczelni dla studentów tworzonego kierunku jest dostępna sieć komputerowa z dostępem do Internetu. Studentom udostępniono specjalne pomieszczenie ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do wirtualnego dziekanatu oraz Internetu, a dodatkowo studenci mogą skorzystać z komputerów w bibliotece (czytelni). W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Uczelnia dysponuje platformą do wjazdu po schodach. W uczelni nie ma pętli indukcyjnych.

W pobliżu budynku znajdują się 2 wyznaczone  miejsca parkingowe dla pojazdów,  z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego ze środków finansowych przeznaczonych na daną formę wsparcia.

Aplikacje mobilne

Serwis nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.

Dodatkowe informacje

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o podwyższonym kontraście, możliwa też jest zmiana wielkości czcionki. Po stronie można też poruszać się za pomocą klawisza TAB, który przesunie kursor do linków na ekranie. Kombinacja shift + TAB cofnie kursor do poprzedniego miejsca. Po naciśnięciu klawisza ENTER nastąpi przejście do zaznaczonego linku.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grobelna Halina
(2020-10-13 10:26:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Grobelna Halina
(2021-03-04 09:26:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 127702